Golf Management
Dubai,
United Arab Emirates

Oct. 13 2018

The Junior Masters Open Golf Tournament

Gender: Boys   Age Group: ALL   Yardage: 5500   TOURNAMENT INFO

1 Ethan AndersonDubai AE 2024 74        74   
3 Obaid Alheloo Dubai AE 2022 78        78   
4 Nikil Bhatia Dubai AE 2024 79        79   
5 Viktor Kofod-Olsen Dubai AE 2025 79        79   
6 Mousa SHANA'AH Dubai AE 2025 81        81   
7 Raghav Gulati Dubai AE 2025 81        81   
8 Daksh Jain Dubai AE 2029 84        84   
9 Adam Niaz Dubai AE 2029 85        85   
10 Rayyan ALMAAZMI SHARJAH AE 2022 91        91   
11 Abdullah KALBAT AE 2025 92        92   
12 Aayan DADABHOY Dubai AE 2028 97        97   
13 Thomas Buchard Dubai AE 2025 98        98   
14 Sultan Alowais SHARJAH AE 2025 98        98   
15 Joseph Wright Dubai AE 2028 101        101   
16 Musa Shariff Dubai AE 2024 101        101   
17 Greggorio Grasselli Dubai AE 2023 102        102   
18 Elyott DELAHAYE Dubai AE 2021 103        103   
19 Carlos ISKANDAR Dubai AE 2023 105        105   
20 Hashem SHANA'AH Dubai AE 2028 109        109   
21 Marwais ARGHANDIWAL Dubai AE 2014 109        109